Art. 12. - Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2052

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2021 r.
Art.  12. 

W ustawie z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 692) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 18 w ust. 6 wyrazy "art. 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. poz. 872, z późn. zm.)" zastępuje się wyrazami "art. 22 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464 oraz z 2021 r. poz. 1561)";
2)
użyte w art. 20 w ust. 5 i w art. 21 w ust. 5 wyrazy "art. 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie" zastępuje się wyrazami "art. 22 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie".