Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2432

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.
Art.  7. 

W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554, 650, 1000, 1544, 1669 i 2354) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny wraz ze wskazaniem nie dłuższego niż 30-dniowy terminu na wykonanie tego zobowiązania;",

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy w terminie wyznaczonym przez organ właściwy dłużnika,";

2) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł.".