Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1495

| Akt oczekujący
Wersja od: 31 marca 2020 r.
Art.  84. 

Przepisy rozdziału 11a ustawy zmienianej w art. 66 stosuje się także w przypadku, gdy śmierć małżonka przedsiębiorcy nastąpiła przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.