Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1495

| Akt oczekujący
Wersja od: 31 marca 2020 r.
Art.  51. 

W ustawie z dnia 1 kwietnia 2011 r. - Prawo probiercze (Dz. U. z 2019 r. poz. 129) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 19 w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) - w przypadku podmiotów i wytwórców, o których mowa w art. 18 ust. 2, o ile taki numer posiadają;";

2) w art. 34 w ust. 4 uchyla się pkt 4.