Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1495

| Akt oczekujący
Wersja od: 8 sierpnia 2019 r.
Art.  48. 

W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 71 w ust. 1a w pkt 2 wyrazy "o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej" zastępuje się wyrazami "o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw";
2) po art. 91 dodaje się art. 91a w brzmieniu:

"Art. 91a. Do kar pieniężnych określonych w art. 89 nie mają zastosowania przepisy art. 21a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495).".