Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1495

| Akt oczekujący
Wersja od: 8 sierpnia 2019 r.
Art.  46. 

W ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2335) w art. 26 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Zgłoszenie powinno zawierać dane, o których mowa w art. 25 ust. 2, i 5 egzemplarzy wzoru znaku o wymiarach nie większych niż 5 cm x 5 cm.".