Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1495

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 2020 r.
Art.  4. 

W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 i 1043) w art. 632 w § 3 w pkt 2 wyrazy "o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej" zastępuje się wyrazami "o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw".