Art. 86. - Zmiana niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1495

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 września 2023 r.
Art.  86. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem:

1)
art. 67, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 27 lipca 2019 r.;
2)
art. 19 pkt 2 i 3 oraz art. 57, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
3)
art. 2 pkt 2 i 18-21, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia;
4)
art. 62 pkt 1, 4 i 5, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;
5) 13
 art. 1 pkt 1-3, art. 55 oraz art. 70, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
6)
art. 33 pkt 2 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2020 r.;
7)
art. 62 pkt 6 lit. a tiret trzecie, lit. b i e i pkt 7 oraz art. 73 ust. 1-8, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2020 r.;
8)
art. 14:
a)
pkt 1:
lit. a i lit. b w zakresie uchylonego art. 4ba ust. 6,
lit. c w zakresie dodanego art. 4ba ust. 9,
b)
pkt 4:
lit. a i lit. b w zakresie uchylonego art. 43d ust. 2,
lit. c w zakresie dodanego art. 43d ust. 6,
c)
pkt 5,
d)
pkt 6 w zakresie dodanego art. 43f ust. 1-3 i 5

- które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2023 r.; 14

9)
art. 63 pkt 1 lit. b i pkt 2 oraz art. 68, które wchodzą w życie z dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 zdanie drugie Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. poz. 864).
13 Art. 86 pkt 5 zmieniony przez art. 62 pkt 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.568) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 marca 2020 r.
14 Art. 86 pkt 8 część wspólna zmieniona przez art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.875) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 maja 2020 r.