Art. 70. - Zmiana niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1495

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 września 2023 r.
Art.  70.  8
1. 
Przepisów art. 3855, art. 5564, art. 556s i art. 5765 ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r. oraz do umów zawieranych przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w oparciu o które przedsiębiorcy otrzymują wsparcie pochodzące ze środków publicznych w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego lub innych środków o podobnym charakterze.
2. 
Przepisu art. 38a ustawy zmienianej w art. 55 nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r.
8 Art. 70:

- zmieniony przez art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.568) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 marca 2020 r.

- zmieniony przez art. 6 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2255) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 grudnia 2020 r.