Art. 8. - Zmiana niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. - Dz.U.2022.1301 - OpenLEX

Art. 8. - Zmiana niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1301

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2022 r.
Art.  8. 

W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, 2105 i 2427 oraz z 2022 r. poz. 1265) w art. 21c w ust. 1 i 4 wyrazy "portalu podatkowego" zastępuje się wyrazami "konta w e-Urzędzie Skarbowym".