Art. 7. - Zmiana niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. - Dz.U.2022.1301 - OpenLEX

Art. 7. - Zmiana niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1301

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2022 r.
Art.  7. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm. 4 ) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3 uchyla się pkt 14;
2)
uchyla się art. 3f;
3)
w art. 14 uchyla się § 4;
4)
użyte w art. 20zu w § 2 w pkt 2 i w art. 20zzd w § 2 wyrazy "przez portal podatkowy" zastępuje się wyrazami "za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym";
5)
w art. 50 wyrazy "grupy podatników" zastępuje się wyrazami "grupy obowiązanych";
6)
w art. 61b w § 3 wyrazy "portalu podatkowego" zastępuje się wyrazami "konta w e-Urzędzie Skarbowym";
7)
w art. 62 § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Zaliczeniu na poczet zaległości podatkowej, o którym mowa w § 1 zdanie drugie, nie podlegają wpłaty dokonane na poczet ryczałtu od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów oraz podatku akcyzowego z tytułu importu towarów.";

8)
w art. 77b w § 1 w pkt 2:
a)
po wyrazach "w przypadku gdy podatnik" dodaje się wyrazy "mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej",
b)
kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) w przypadku gdy podatnik mający miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, wyłącznie na wskazany rachunek bankowy podatnika.";

9)
w art. 86n uchyla się § 4;
10)
w art. 92 po § 3a dodaje się § 3b w brzmieniu:

"§ 3b. Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty dokonane przez organ egzekucyjny wobec jednego z małżonków obejmuje również wierzytelność o zwrot nadpłaty, o której mowa w § 3.";

11)
uchyla się art. 119zma;
12)
w art. 119zv w § 9 wyrazy "art. 119zma" zastępuje się wyrazami "art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej";
13)
w art. 144:
a)
§ 1a otrzymuje brzmienie:

"§ 1a. Organ podatkowy doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych, chyba że doręczenie następuje na konto w systemie teleinformatycznym organu podatkowego albo w siedzibie organu podatkowego.",

b)
uchyla się § 2-2d;
14)
w art. 168:
a)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Podania wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu podatkowego.",

b)
w § 3a wyrazy "przez portal podatkowy" zastępuje się wyrazami "za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu podatkowego";
15)
w art. 297e w § 1 w pkt 6 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

"7) prokuratorowi - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w art. 3 § 1 pkt 1 i 8 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1247 i 1259),

8) Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym";

16)
w art. 299:
a)
po § 5 dodaje się § 5a i 5b w brzmieniu:

"§ 5a. Wnioski o udostępnienie informacji, o których mowa w § 3 pkt 8 i § 4 pkt 2, będących w posiadaniu organów Krajowej Administracji Skarbowej, komornicy sądowi składają za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

§ 5b. W przypadku, o którym mowa w § 5a, informacje są udostępniane za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o ich udostępnienie.",

b)
po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. W przypadku udostępnienia informacji za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym komornicy sądowi są obowiązani do uiszczenia opłaty na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym informacja ta została udostępniona, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej lub poziom automatyzacji procesu udostępniania tych informacji uzasadnia nieodpłatne ich udostępnianie.",

c)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje informacji udostępnianych nieodpłatnie komornikom sądowym za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym, uwzględniając poziom automatyzacji procesu udostępniania tych informacji;

2) wysokość opłaty uiszczanej za udostępnienie informacji komornikom sądowym, uwzględniając formę udostępnienia informacji i ponoszone przez organy podatkowe koszty związane z ich udostępnieniem;

3) tryb pobierania przez organy podatkowe inne niż organy Krajowej Administracji Skarbowej opłaty uiszczanej za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz sposób uiszczania tej opłaty, uwzględniając organizację czynności związanych z poborem opłaty i formę jej zapłaty.";

17)
w art. 299e § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dane z akt podatkowych Szef Krajowej Administracji Skarbowej może udostępniać:

1) organom, o których mowa w art. 297 § 1 i art. 298, również za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,

2) komornikom sądowym w zakresie, o którym mowa w art. 299 § 3 pkt 8 i § 4 pkt 2, za pośrednictwem konta

w e-Urzędzie Skarbowym

- jeżeli dane te znajdują się w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych.";

18)
w art. 306e w § 4 w pkt 1 uchyla się lit. c;
19)
w art. 306i:
a)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje zaświadczenie o wysokości jego dochodu.",

b)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W zaświadczeniach o wysokości dochodu stwierdza się, czy wnioskodawca jest albo nie jest podatnikiem podatku dochodowego, we wszystkich formach opodatkowania. W przypadku opodatkowania na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych albo podatkiem dochodowym od osób prawnych podaje się także informację o wysokości przychodu, dochodu, odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne lub podatku należnego.";

20)
po art. 306k dodaje się art. 306ka w brzmieniu:

"Art. 306ka. W przypadku gdy zaświadczenia są generowane automatycznie w e-Urzędzie Skarbowym, przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio.".

4 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1598, 2076, 2105, 2262 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 835, 974 i 1265.