Art. 10. - Zmiana niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.100.461

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 sierpnia 1996 r.
Art.  10.
1.
Ilekroć przepisy regulujące sprawy zaopatrzenia emerytalnego pracowników, zaopatrzenia emerytalnego twórców, ubezpieczenia społecznego, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zaopatrzenia inwalidów wojskowych objętych przepisami o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych uzależniają określone prawo od warunku inwalidztwa, należy przez to rozumieć całkowitą lub częściową niezdolność do pracy.
2.
Ilekroć w przepisach określonych w ust. 1 jest mowa o inwalidach:
1)
I grupy - należy przez to rozumieć całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,
2)
II grupy - należy przez to rozumieć całkowitą niezdolność do pracy,
3)
III grupy - należy przez to rozumieć częściową niezdolność do pracy,
4)
bez określenia grupy - należy przez to rozumieć niezdolność do pracy.
3.
Ilekroć w przepisach określonych w ust. 1 jest mowa o rencie inwalidzkiej, należy przez to rozumieć rentę z tytułu niezdolności do pracy.
4.
Ilekroć w przepisach określonych w ust. 1 jest mowa o komisjach lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, należy przez to rozumieć odpowiednio lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.