Art. 7. - Zmiana niektórych przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach i o postępowaniu w sprawach nieletnich. - Dz.U.1992.24.101 - OpenLEX

Art. 7. - Zmiana niektórych przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach i o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.24.101

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
Art.  7.
1.
Ilekroć przepisy ustaw obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy przewidują za przestępstwo:
1)
inne granice grzywny niż wynikające z przepisów części ogólnej Kodeksu karnego, ustala się je w wysokości:
a)
dwu i półkrotnej dotychczasowej granicy dolnej,
b)
pięciokrotnej dotychczasowej granicy górnej;
2)
inne granice nawiązki albo określają wartość kwotową mienia, towaru lub wyrządzonej szkody, ustala się je w wysokości:
a)
dwu i półkrotnej dotychczasowej granicy dolnej,
b)
pięciokrotnej dotychczasowej granicy górnej.
2.
Ilekroć przepisy ustaw obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem art. 5 pkt 3, przewidują za wykroczenia:
1)
inne granice grzywny niż wynikające z przepisów części ogólnej Kodeksu wykroczeń, ustala się je w wysokości:
a)
dwu i półkrotnej dotychczasowej granicy dolnej,
b)
pięciokrotnej dotychczasowej granicy górnej;
2)
inne granice nawiązki albo określają wartość kwotową mienia, towaru lub wyrządzonej szkody, ustala się je w wysokości:
a)
dwu i półkrotnej dotychczasowej granicy dolnej,
b)
pięciokrotnej dotychczasowej granicy górnej.