Art. 5. - Zmiana niektórych przepisów postępowania karnego. - Dz.U.1932.73.662 - OpenLEX

Art. 5. - Zmiana niektórych przepisów postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.73.662

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 sierpnia 1932 r.
Art.  5.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 września 1932 r. i ma zastosowanie również do spraw, wszczętych przed tym terminem, z tem, że:

a)
wszystkie przepisy dotychczasowe o oskarżycielu posiłkowym zachowują nadal swoją moc w sprawach, w których pokrzywdzony otrzymał przed dniem 1 września 1932 r. zawiadomienie, przewidziane w art. 70 i 272 kodeksu postępowania karnego;
b)
przepis art. 278 kodeksu postępowania karnego ma nadal zastosowanie w sprawach z prywatnego oskarżenia, jeśli było w nich przeprowadzone śledztwo;
c)
przepis art. 484 lit. c) nie ma zastosowania w sprawach, w których przed dniem 1 września 1932 r. wpłynęła już do sądu pierwszej instancji apelacja;
d)
kasacje, zażalenia i wnioski o wznowienie wniesione do właściwego sądu przed dniem 1 września 1932 r., zgodnie z przepisami dotychczasowemi, rozpoznawane będą według przepisów dotychczasowych;
e)
przepis art. 492 § 2 kodeksu postępowania karnego w nowem brzmieniu nie ma zastosowania do spraw, w których przed dniem 1 września 1932 r. doręczono oskarżonemu odpis wyroku;
f)
przepis art. 520Z kodeksu postępowania karnego w dotychczasowem brzmieniu zachowuje nadal swoją moc w sprawach, w których wniesiono już kasacje przed dniem 1 września 1932 r.;
g)
przepis art. 609 kodeksu postępowania karnego w dotychczasowem brzmieniu zachowuje nadal swoją moc w sprawach, w których zapadł już wyrok pierwszej lub drugiej instancji przed dniem 1 września 1932 r.