Art. 2. - Zmiana niektórych przepisów postępowania karnego. - Dz.U.1932.73.662 - OpenLEX

Art. 2. - Zmiana niektórych przepisów postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.73.662

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 sierpnia 1932 r.
Art.  2.

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 marca 1928 r., zawierającem przepisy wprowadzające kodeks postępowania karnego (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 314), wprowadza się zmiany następujące:

1)
W art. 1 § 1 pkt. 15 dodaje się przed średnikiem wyrazy: "oraz ustawa z dnia 18 sierpnia 1918 r. o odszkodowaniu z powodu aresztu śledczego (Dz. u. p. austr. Nr. 318)".
2)
W art. 1 § 1 pkt. 16 dodaje się przed średnikiem wyrazy: "oraz ustawa z dnia 14 lipca 1904 r. o odszkodowaniu za niewinnie odcierpiany areszt śledczy (Dz. u. Rzeszy, str. 321)".
3)
W art. 3 § 1 dodaje się na końcu nowe zdanie w brzmieniu następującem:

"Do tego czasu przepis art. 260 k.p.k. nie ma na tych obszarach zastosowania".

4)
Art. 14 otrzymuje brzmienie następujące:

"Art. 14. Aplikanci adwokaccy mogą występować przed sądami w charakterze obrońców w granicach uprawnień, zawartych w przepisach szczególnych".

5)
Art. 15 otrzymuje brzmienie następujące:

"Art. 15. Obrońcy przy sądach grodzkich, upoważnieni do prowadzenia spraw cudzych na zasadzie dekretu z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. Nr. 15, poz. 205), mają prawo prowadzić sprawy tylko w sądach grodzkich tego okręgu sądu okręgowego, w którym otrzymali odnośne upoważnienie, oraz w tymże sądzie okręgowym, wyrokującym w drugiej instancji".

6)
Art. 16 otrzymuje brzmienie następujące:

"Art. 16. Obrońcy sądowi, upoważnieni do prowadzenia spraw cudzych na zasadzie dekretu z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. Nr. 15, poz. 205), mają prawo prowadzić sprawy tylko w sądach grodzkich i okręgowych tego okręgu sądu apelacyjnego, w którym otrzymali odnośne upoważnienie, oraz w tymże sądzie apelacyjnym".

7)
Art. 17 otrzymuje brzmienie następujące:

"Art. 17. Obrońcy karni, czynni na obszarze sądów apelacyjnych we Lwowie i Krakowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie, mają prawo prowadzić sprawy karne tylko w sądach położonych na tym obszarze".

8)
Po art. 17 wprowadza się art. 171 i 172 w brzmieniu następującem:

"Art. 171. Obrońcy, wymienieni w art. 15 - 17, nie mają prawa przedsiębrać czynności, które przepisy postępowania karnego przekazują wyraźnie adwokatom.

Art. 172. Obrońców, wymienionych w art. 15 - 17, można wyznaczać do obrony z urzędu (art. 93 § 1 k.p.k.) w sądach, w których mają prawo prowadzić sprawy".

9)
Art. 18 otrzymuje brzmienie następujące:

"Art. 18. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych obrońców, wymienionych w art. 15 - 17, powołany jest sąd dyscyplinarny okręgowy w składzie 3 sędziów okręgowych, w drugiej zaś instancji - sąd dyscyplinarny okręgu apelacyjnego w składzie 3 sędziów apelacyjnych. Szczegółowe przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej, ustroju sądów dyscyplinarnych i postępowaniu wyda Minister Sprawiedliwości".

10)
W art. 20 przepis § 2 otrzymuje brzmienie następujące:

"§ 2. Policja Państwowa dokonywa w toku dochodzenia poszczególnych czynności sądowych, jeżeli prokurator w granicach swoich uprawnień (§ 1) w danej sprawie to zleci, wymieniając te czynności lub określając ich zakres".

11)
Przepisy rozdziału VII (postępowanie uproszczone, art. 22 - 30) skreśla się.
12)
Przepisy rozdziału IX (skarga kasacyjna, art. 41) skreśla się.
13)
W art. 58, ustęp drugi rzymskie cyfry: "VII, VIII, IX" zastępuje się cyfrą: "VIII".