Zmiana niektórych przepisów o wolnych składach soli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.103.923

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 22 grudnia 1928 r.
o zmianie niektórych przepisów o wolnych składach soli.

Na zasadzie §§ 2, 11 i 22 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o wprowadzeniu jednolitego monopolu sprzedaży soli na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr. 117, poz. 1043) zarządzam co następuje:
Paragraf 1 rozporządzenia z dnia 5 lipca 1927 r. o wolnych składach soli (Dz. U. R. P. Nr. 69, poz. 613) otrzymuje brzmienie następujące:

"§ 1. 1) Ministerstwo Skarbu może zezwolić na wniosek izby skarbowej i biura sprzedaży soli na prowadzenie wolnych składów soli w tych miejscowościach, w których takie składy są pożądane ze względów gospodarczych i handlowych.

2) Wolne składy otrzymują sól z salin na zlecenie biura sprzedaży soli i sprzedają sól odbiorcom na rachunek tego biura według cennika podanego im przez biuro.

3) Pozostawia się uznaniu utrzymujących wolny skład soli sposób inkasowania należności od swoich odbiorców tudzież udzielania im kredytu na własne ryzyko z zachowaniem przepisu § 15".

Zamiast wzorów księgi przychodu i rozchodu soli oraz raportu dziennego załączonych do § 14 powołanego rozporządzenia ustanawia się wzory załączone do rozporządzenia niniejszego.
Paragraf 15 powołanego rozporządzenia otrzymuje brzmienie następujące:

"§ 15. 1) Utrzymujący wolny skład soli obowiązany jest płacić w ciągu 24 godzin lub w pierwszy dzień poświąteczny do P. K. O. na rzecz biura sprzedaży soli całą należność za sól wydaną lub wysłaną w danym dniu z wolnego składu, a dowód wpłaty dołączyć do księgi przychodu i rozchodu (§ 14 poz. 1 p. a).

2) Należność za sól wysłaną odbiorcom na inkaso bankowe ma być wpłacona w sposób podany w ust. 1) najpóźniej siódmego dnia po dniu wysłania soli z wolnego składu".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1929 r.
ZAŁĄCZNIKI
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Księga przychodu i rozchodu soli oraz wpływów i wpłat na rzecz biura sprzedaży soli na rok 19 ......

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Raport dekadowy