Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.33.263

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1924 r.

USTAWA
z dnia 31 marca 1922 r.
w przedmiocie zmiany niektórych przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn.

Art.  1.

Art. 2 ustawy z dnia 29 maja 1920 r. (Dz. U. R. P. No 49, poz. 299) otrzymuje brzmienie następujące:

"Podatek nie należy się, gdy czysta wartość otrzymanego majątku nie przewyższa 500.000 mk., o ile majątek przechodzi na małżonka lub zstępnego, a 100,000 mk. o ile majątek przechodzi na inną osobę.

Również nie podlegają podatkowi: sprzęty pokojowe i kuchenne, pościel, odzież i bielizna, przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowem spadkodawcy lub darującego, a przechodzące na małżonka lub krewnego w linji prostej, jeżeli wartość ich nie przewyższa 500.000 mk.".

Art.  2.

Taryfa opodatkowania spadków i darowizn (załącznik do art. 3 ustawy z dnia 29 maja 1920 r. Dz. U. R. P. No 49, poz. 299) otrzymuje brzmienie, podane w załączniku do ustawy niniejszej.

Art.  3.

Art. 20 ustawy z dnia 29 maja 1920 r. (Dz. U. R. P. No 49, poz. 299) uzupełnia się następującym ustępem drugim:

"O ile chodzi o opodatkowanie majątku spadkowego, przechodzącego na zstępnych małoletnich lub na wdowę po spadkodawcy, władza skarbowa zbada z urzędu przed wysłaniem nakazu płatniczego - po uprzedniem zasiągnięciu na żądanie płatnika opinji zaprzysiężonych znawców (art. 6) - czy zachodzi warunek, określony w zdaniu pierwszem niniejszego artykułu, a w razie istnienia tego warunku zezwoli w nakazie płatniczym na odroczenie płatności podatku lub na uiszczenie ratami".

Art.  4. 1

Sumę 50.000 mk., przewidzianą w art. 22 i 45 powołanej ustawy, podwyższa się do 1.500.000 mk.

Art.  5.

Art. 35 powołanej ustawy otrzymuje brzmienie następujące:

"Urzędy stanu cywilnego są obowiązane przysyłać władzy skarbowej wyciągi z każdego aktu zejścia.

Urzędy gminne (wiejskie i miejskie) obowiązane są na żądanie władzy skarbowej udzielać wiadomości o stosunkach majątkowych osób zmarłych oraz o spadkobiercach.

Osoby, obowiązane do uiszczenia podatku, jak również wykonawca testamentowy, kurator spadku wakującego, dłużnicy spadkodawcy oraz osoby, w których posiadaniu znajdują się przedmioty spadkowe, mają na wezwanie władzy skarbowej dostarczyć danych, potrzebnych dla wymiaru podatku. Jeżeli obowiązany do dostarczenia danych jest małoletnim nieusamowolnionym, lub bezwłasnowolnym, to obowiązku powyższego winien dopełnić ojciec lub opiekun.

Szczegółowe przepisy w przedmiotach, objętych niniejszym artykułem wydane będą rozporządzeniem".

Art.  6.

Szacunek majątku, od którego należy się podatek spadkowy lub podatek od darowizn, ma być podany w sumie, wyrażającej wartość sprzedażną. Jeżeli suma podana, zdaniem władzy skarbowej, nie odpowiada wartości sprzedażnej, to władza skarbowa ma wezwać podatnika do odpowiedniego podwyższenia podanej wartości, wyznaczając mu termin najmniej 2-tygodniowy do odpowiedzi. O ileby podatnik nie odpowiedział, lub jeżeliby ponowne jego oświadczenie pozostawiało wątpliwość co do trafności szacunku, władza skarbowa ustali wartość sprzedażną na podstawie opinji znawców, zaprzysiężonych przez sąd. Jeżeli wartość, w ten sposób ustalona, przewyższa wartość, podaną przez podatnika, więcej niż o trzecią część, to koszty tego ustalenia wartości poniesie podatnik.

Gdzie niema stale ustanowionych i zaprzysiężonych znawców sądowych dla odnośnego zakresu wiadomości, lub gdy liczba ich nie wystarcza, sąd na żądanie władzy skarbowej ustanowi stałych znawców i odbierze od nich przysięgę. Właściwość sądów w tych wypadkach oraz sposób ustanawiania, zaprzysięgania i wynagradzania znawców określi rozporządzenie.

Art.  7.

Uchyla się art. 36 ustawy z dn. 29 maja 1920 r. (Dz. U. R. P. No 49, poz. 299) oraz §§ 36, 39 i 43 ustawy o podatku spadkowym dla Rzeszy Niemieckiej z dnia 3 czerwca 1906 r. (Dz. Ust. z 1906 r. str. 654).

Zdanie pierwsze § 37 powołanej ustawy niemieckiej otrzymuje brzmienie następujące:

"Osoby, obowiązane do uiszczenia podatku, mają na wezwanie władzy skarbowej złożyć w terminie, przez tę władzę oznaczonym, zeznanie majątku spadkowego".

Art.  8.

W zakresie opodatkowania spadków ustawa niniejsza - z wyjątkiem art. 4-będzie stosowana do spadków, otwartych w czasie od dn. 1 lipca 1921 r., co do których do dnia jej ogłoszenia nie dokonano wymiaru podatku spadkowego.

O ile zaś od spadków, otwartych w czasie od dnia 1 lipca 1921 r. podatek spadkowy został wymierzony przed ogłoszeniem niniejszej ustawy, służy podatnikowi, bez względu na to, czy podatek zapłacił czy nie, prawo wniesienia zażalenia do Ministerstwa Skarbu, które nakaże zrewidowanie dokonanego wymiaru i w wypadkach wymierzenia niezgodnego z ustawą z dnia 29 maja 1920 r. oraz w wypadkach, zasługujących na uwzględnienie, obniży odpowiednio podatek. Prawo wnoszenia tych zażaleń przysługuje zainteresowanym w przeciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Zażalenia te winny być rozstrzygnięte i ewentualne nadpłaty zwrócone najpóźniej w ciągu roku od ich zgłoszenia.

Art.  9.

Art. 3 i 6 niniejszej ustawy stosowane będą we wszystkich przypadkach, w których do dnia ogłoszenia ustawy nie dokonano wymiaru podatku.

Art.  10.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Art.  11.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  2

TARYFA OPODATKOWANIA SPADKÓW I DAROWIZN.

PozycjaOkreślenie podatnika według jego znamion osobistych, w szczególności według jego stosunku do spadkodawcy lub darującegoCzysta wartość otrzymanego majątku w markach polskich:
do 1 miljona 300 tysięcyponad 1 miljon 300 tys. do 4 mil. 200 tysięcyponad 4 mil. 200 tys. do 6 mil. 300 tysięcyponad 6 mil. 300 tys. do 12 mil. 600 tysięcyponad 12 mil. 600 tys. do 25 mil. 200 tysięcyponad 25 mil. 200 tys. do 50 mil. 400 tysięcyponad 50 mil. 400 tys. do 100 mil. 800 tysięcyponad 100 mil. 800 tys. do 189 miljonówponad 189 miljonów do 315 miljonówponad 315 miljonów do 504 miljonówponad 504 miljonów do 756 miljonówponad 756 miljonów do 1 miljarda 8 mil.ponad 1 miljard 8 mil. do 1 miljarda 260 mil.ponad 1 miljard 260 mil. do 2 miljardów 100 mil.ponad 2 miljardy 100 mil.
Podatek wymierza się według niżej podanej stopy procentowej
abcdefghijklmno
1Małżonek. Zstępny-----345681012141725
2Wstępny. Przysposobiony. Zięć lub synowa-3456781012151821252525
3Rodzeństwo rodzone lub przyrodnie. Dzieci rodzeństwa. Pasierb-4681114172023262932363636
4Krewni do 4 stopnia, wyżej nie wymienieni (rodzeństwo rodziców, rodzeństwo dziadków, wnukowie rodzeństwa, rodzeństwo stryjeczne lub cioteczne)-79111417202428323640454545
5Fundacja, zakład, zrzeszenie lub związek samorządny, mający siedzibę w Państwie Polskiem - co do majątku, otrzymanego na podstawie rozporządzenia ostatniej woli lub darowizny na cele dobroczynne, nauki lub nauczania---31)33333333333
6Inni.-1014182226303540455055606060
______

1) Stawkę tę stosuje się tylko do majątków, wynoszących ponad 8,400.000 mk. (par. 1, punkt b).

1 Art. 4 zmieniony przez art. 18 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat stemplowych oraz podatków: spadkowego i od darowizn (Dz.U.23.44.296) z dniem 9 maja 1923 r.
2 Załącznik:

-zmieniony przez art. 17 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat stemplowych oraz podatków: spadkowego i od darowizn (Dz.U.23.44.296) z dniem 24 kwietnia 1923 r.

- zmieniony przez art. 17 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat stemplowych oraz podatków: spadkowego i od darowizn (Dz.U.23.44.296) z dniem 1 lipca 1923 r.