Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.43.262

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 1921 r.

USTAWA
z dnia 13 maja 1921 r.
w przedmiocie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 21 października 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej (Dz. Ust. z r. 1919№ 85, poz. 454).

Art.  1.

Art. 6 ustęp 1 powyższej ustawy otrzymuje brzmienie następujące:

"Pierwszy powszechny spis ludności odbędzie się w dniu 30 września 1921 r., następny w dniu 31 grudnia 1930 r., dalsze zaś co lat dziesięć".

Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Prezydentowi Ministrów.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.