Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.7.37

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 listopada 1920 r.

USTAWA
z dnia 18 grudnia 1920 r.
zmieniająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 16 lipca 1920 roku (Dz. Ust. № 79, poz. 529; w przedmiocie umów, zawartych przez b. władze austrjackie lub austro-węgierskie co do majątku państwowego i funduszu religijnego na obszarze b. zaboru austrjackiego.

Art.  1.

Zakreślony w art. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. (Dz. Ust. № 79, poz. 529) termin zgłoszenia niewykonanych dotąd umów, zawartych przez b. władze lub urzędy austrjackie lub austrjacko-węgierskie, a dotyczących majątku państwowego lub funduszu religijnego, znajdującego się w Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze b. zaboru austrjackiego, przedłuża się dla związków komunalnych do 30 czerwca 1921 roku włącznie.

Art.  2.

Ustęp drugi art. 3 ustawy z dn. 16 lipca 1920 r. (Dz. Ust. № 79, poz. 529) otrzymuje następujące brzmienie:

"O ile zgłaszający umowę w przeciągu sześciu miesięcy od chwili zgłoszenia nie otrzyma ze strony właściwego ministerstwa zawiadomienia o uznaniu umowy, umowa będzie uważana za nieuznaną".

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 20 listopada 1920 r.

Art.  4.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z interesowanymi ministrami i Prezesem Głównego Urzędu Likwidacyjnego.