Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.4.25

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 17 grudnia 1921 r.
w przedmiocie zmiany nazwy Zakładu ubezpieczenia robotników od wypadków we Lwowie, oraz w przedmiocie siedziby, zakresu działania dotychczasowego zarządu tegoż Zakładu. *

Na mocy art. 8, 30, 31, 32 i 34 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień ustaw austrjackich o ubezpieczeniu robotników od wypadków, obowiązujących na terytorjum b. zaboru austrjackiego, oraz o rozciągnięciu obowiązujących tam ustaw o ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków na terytorjum przyłączone do Polski, a należące poprzednio do Królestwa Węgierskiego (Dz. U. R. P. № 65, poz. 413), zarządza się co następuje:
§  1. Obecną nazwę "Zakład ubezpieczenia robotników od wypadków we Lwowie" zmienia siej na "Zakład ubezpieczenia od wypadków".

Siedzibą zakładu ubezpieczenia od wypadków, aż do dalszego rozporządzenia, jest miasto Lwów.

§  2. Zakres działania Zakładu ubezpieczenia od wypadków obejmuje pod względem terytorjalnym wszystkie ziemie b. państwa Austrjackiego, wchodzące w skład Rzeczypospolitej Polskiej, oraz terytorjum, przyłączone do Polski, a należące poprzednio do Królestwa Węgierskiego.

Pod względem przedmiotowym zakres działania tegoż Zakładu obejmują ubezpieczenie wszystkich pracowników, zatrudnionych na terytorjum w ustępie I wymienionem, podległych obowiązkowi ubezpieczenia w myśl ustaw z dnia 28 grudnia 1887 r. (austr. Dz. Ust. z r. 1383 № 1), z dnia 20 lipca 1894 r. (austr. Dz. Ust. z 1894 r. № 168), z dnia 30 grudnia 1917 r. (austr. Dz. Ust. z 1917 r. № 523) w brzmieniu ustalonem ustawą z dnia 7 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 65, poz. 413).

§  3. Dotychczasowy Zarząd Zakładu ubezpieczenia robotników od wypadków sprawować będzie swe czynności na podstawie ustaw, wymienionych w § 2, ustępie drugim niniejszego rozporządzenia, oraz dotychczasowego statutu, aż do chwili zatwierdzenia statutu, opartego na ustawie z dnia 7 lipca 1921 r. i przeprowadzenia wyborów do Zarządu, nie dłużej jednak, niż jeden rok od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.
§  4. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia.

Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1919 (Dz. U. R. P. z r. 1920 № 6, poz. 41) w przedmiocie zmiany terytorjum okręgu Zakładu ubezpieczenia robotników od wypadków we Lwowie, oraz w sprawie przekazania temuż Zakładowi tymczasowo wykonywania ubezpieczenia górników w b. zaborze austrjackim.

* Z dniem 31 grudnia 1923 r. termin urzędowania dotychczasowego zarządu Zakładu ubezpieczenia od wypadków we Lwowie, ustanowiony w § 3 niniejszego rozporządzenia, przedłuża się do dnia 1 kwietnia 1924 r., zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 17 stycznia 1923 r. w przedmiocie przedłużenia terminu urzędowania dotychczasowego zarządu Zakładu ubezpieczenia od wypadków we Lwowie. (Dz.U.23.10.64).