Zmiana nazwy wyższych szkół rolniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.41.267

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 października 1972 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 września 1972 r.
w sprawie zmiany nazwy wyższych szkół rolniczych.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1969 r. Nr 4, poz. 31 i z 1972 r. Nr 16, poz. 114) zarządza się, co następuje:
Zmienia się nazwy następujących szkół wyższych:
1)
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - na Akademię Rolniczą w Warszawie,
2)
Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie - na Akademię Rolniczą w Krakowie,
3)
Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie - na Akademię Rolniczą w Lublinie,
4)
Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie - na Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie,
5)
Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu - na Akademię Rolniczą w Poznaniu,
6)
Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie - na Akademię Rolniczą w Szczecinie,
7)
Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu - na Akademię Rolniczą we Wrocławiu.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.