§ 2. - Zmiana nazwy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.155.1115

Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 2006 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.