Zmiana nazwy Akademii Morskiej w Gdyni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1362

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 2 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany nazwy Akademii Morskiej w Gdyni

Na podstawie art. 18 ust. 1b pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Z dniem 1 września 2018 r. Akademii Morskiej w Gdyni nadaje się nazwę "Uniwersytet Morski w Gdyni".
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).