Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.922

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 7 maja 2018 r.
w sprawie zmiany nazwy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Na podstawie art. 18 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Z dniem 1 czerwca 2018 r. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie nadaje się nazwę "Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317).