Zmiana mnożnej dla oznaczenia cen na grunty wykupywane przymusowo przez urzędy ziemskie na obszarze Ziemi Wileńskiej. - Dz.U.1923.46.313 - OpenLEX

Zmiana mnożnej dla oznaczenia cen na grunty wykupywane przymusowo przez urzędy ziemskie na obszarze Ziemi Wileńskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.46.313

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 kwietnia 1923 r.
w przedmiocie zmiany mnożnej dla oznaczenia cen na grunty wykupywane przymusowo przez urzędy ziemskie na obszarze Ziemi Wileńskiej.

Na mocy ustawy z dn. 6 kwietnia 1922 r. o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską (Dz. U. K. P. № 26, doz. 213) oraz art. 43 dekretu № 213 Naczelnego Dowódcy Wojsk Litwy Środkowej z dn. 6 kwietnia 1921 r. w przedmiocie wykonania reformy rolnej (D. U. T. K. Rz. L. Śr. z dnia 23 kwietnia 1921 r. № 25), zarządza się co następuje:
Paragraf 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 12 grudnia 1922 r. w przedmiocie zmiany mnożnej dla oznaczenia cen na grunty wykupywane przymusowo przez urzędy ziemskie na obszarze Ziemi Wileńskiej (Dz. U. R. P. № 115, poz. 1033) otrzymuje brzmienia następujące:

"Ustanawia się aż do odwołania:

a) wspólna mnożna dla wszystkich klas przy ustaleniu ceny na wykupywane przymusowo przez urzędy ziemskie grunty na obszarze Ziemi Wileńskiej w wysokości 4.000 mk.,

b) cena jednostkowa metra kw. zabudowanej przestrzeni w czterdziestokrotnej wysokości ceny arszyna kw., przeliczonej na metry kw. zamieszczonej w instrukcji № 7 Prezesa Centralnego Urzędu Ziemskiego z dn. 14 czerwca 1921 r.".

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Prezesowi Głównego Urzędu Ziemskiego.
Rozporządzenie niniejsze otrzymuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.