Zmiana instrukcji dla powiatowych wydziałów hipotecznych w województwach wschodnich. - Dz.U.1933.55.420 - OpenLEX

Zmiana instrukcji dla powiatowych wydziałów hipotecznych w województwach wschodnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.55.420

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lipca 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 lipca 1933 r.
w sprawie zmiany instrukcji dla powiatowych wydziałów hipotecznych w województwach wschodnich.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1932 r. o hipotekach powiatowych w województwach wschodnich (Dz. U. R. P. Nr. 66, poz. 618) zarządzam co następuje:
W § 1 instrukcji dla powiatowych wydziałów hipotecznych w województwach wschodnich z dnia 27 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 66, poz. 619) wyrazy: "2) nieruchomości małej wartości miejskich tych miast, gdzie jest sąd okręgowy, 3) nieruchomości wiejskich małej wartości, położonych w obrębie uprawnień danego wydziału hipotecznego powiatowego" zastępuje się wyrazami: "2) nieruchomości wiejskich małej wartości, to jest nieruchomości o obszarze nie przewyższającym 50 ha, położonych w granicach właściwości danego wydziału hipotecznego powiatowego".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.