Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.40.185

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 1958 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 maja 1958 r.
w sprawie zmiany instrukcji dla komorników.

Na podstawie art. IX pkt 1 i 4 przepisów wprowadzających prawo o sądowym postępowaniu egzekucyjnym (Dz. U. z 1932 r. Nr 93, poz. 804 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1932 r. - Instrukcja dla komorników (Dz. U. z 1932 r. Nr 114, poz. 946, z 1934 r. Nr 24, poz. 179 i z 1951 r. Nr 35, poz. 274) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"W innych przypadkach doręczeń dokonywa się przez pocztę.";

2) § 25 otrzymuje brzmienie:

"§ 25. Wartość dewiz i pieniędzy zagranicznych komornik obliczy na podstawie obowiązującej w dniu obliczenia tabeli kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych ustalonej i ogłoszonej w Monitorze Polskim przez Narodowy Bank Polski. Wartość papierów wartościowych polskich i zagranicznych komornik oblicza na podstawie każdorazowej decyzji Ministerstwa Finansów.";

3) w § 69 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) repertorium oznaczone "Kmp" dla spraw o egzekucję świadczeń periodycznych (wzór nr 1) oraz repertorium oznaczone "Km" dla pozostałych spraw (wzór nr 1)".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie tygodnia od dnia ogłoszenia, a co do § 1 pkt 3 - z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1958 r.