Zmiana instrukcji dla komorników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.35.274

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1951 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 czerwca 1951 r.
w sprawie zmiany instrukcji dla komorników.

Na podstawie art. IX pkt 1 i 4 przepisów wprowadzających prawo o sądowym postępowaniu egzekucyjnym (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 93, poz. 804) zarządza się, co następuje:
W instrukcji dla komorników z dnia 15 grudnia 1932 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 114, poz. 946, z 1934 r. Nr 24, poz. 179 i z 1948 r. Nr 5, poz. 40) wprowadza się następujące zmiany:
1)
kwotę trzy tysiące złotych wymienioną w § 24 ust. 3 i w § 82, a podlegającą przeliczeniu na dziewięćdziesiąt zł, podwyższa się do kwoty dziewięciuset złotych;
2)
kwotę dziesięć zł wymienioną w § 79 ust. 2, a podlegającą przeliczeniu na 30 gr, podwyższa się do kwoty dziesięciu złotych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.