Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.104.760

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 15 grudnia 1921 r.
o zmianie i uzupełnieniu taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, stosowanej do przewozów kolejami wąskotorowemi.

Na mocy dekretu z dnie 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
§  1. W taryfie ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt kolejami normalnotorowemi, ogłoszonej w Dzienniku Ustaw Rz. P. r. 1920, № 40 poz. 243, a rozciągniętej rozporządzeniem z dnia 12 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. № 43. poz. 265) na przewozy kolejami wąskotorowemi, wprowadza się następująca zmiany i uzupełnienia:

We "Wstępie" wykaz kolei wąskotorowych dyrekcji kolejowej radomskiej uzupełnia się nowemi kolejkami, a mianowicie:

"8. Kamień Kaszyrski - Grywiatki"

"9. Antonówka - Chinocz".

W części I "Przepisy przewozowe" do ustępu I do art. 69 dodaje się postanowienie wykonawcze treści następującej:

"(Post. Wyk.) Czasowo, aż do odwołania, kolejom wąskotorowym przysługuje prawo żądania uiszczenia wszystkich należytości przy nadaniu przesyłki".

§  2. Rozporządzenie niniejsze wprowadzone zostaje w życie z dniem 1 stycznia 1922 r.