Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.106.702

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 listopada 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 18 listopada 1920 r.
w sprawie zmiany i uzupełnienia przepisów o kolejności przyjmowania nadawanych do wysyłania ładunków, oraz o wykonaniu planu przewozowego na zasadzie kolejności (Dz. Ust. 1920 r. № 56, poz. 350 i № 97, poz. 644).

Na mocy dekretu z dn. 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. P. P. z 1919 r. № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dn. 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82 z dn. 16 kwietnia 1919 r.) i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu, oraz Przemysłu i Handlu wprowadza się niżej wskazane zmiany i uzupełnienia w liście kolejności ładunków (Dz. Ust. R. P. 1920 r. № 56, poz. 350 i № 97, poz. 644):
1) w pozycji 3 a) przed wyrazami "drzewo kopalniane" umieścić wyraz "szaber";
2) w pozycji 5a 1) pomiędzy wyrazami "proso" - "i" umieścić wyrazy: "bób, wyka, rzepak ozimy i letni, łubin, seradela, soczewica, kukurydza";
3) punkt 6 otrzymuje brzmienie następujące:

"6. Ładunki, objęte zapisem wojskowym (w ewidencji wojskowej), t. j. ładunki wszelkiego rodzaju, przewożone na zasadzie zezwoleń odnośnych Departamentów Ministerstwa Spraw Wojskowych D. O. G-nów lub Głównego Urzędu Zaopatrywania Armji (G. U. Z. A.) nadawane i odbierane bądź to przez osoby prywatne, bądź to przez instytucje i zakłady, zajmujące się dostawami lub pracujące na potrzeby wojska".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.