Art. 4. - Zmiana i uzupełnienie Konstytucji Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1921 r. - Dz.U.1926.78.442 - OpenLEX

Art. 4. - Zmiana i uzupełnienie Konstytucji Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1921 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.78.442

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 sierpnia 1926 r.
Art.  4.

Art. 26 ustawy z dnia 17 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr 44 poz. 267) otrzymuje brzmienie następujące:

"Prezydent Rzeczypospolitej rozwiązuje Sejm i Senat po upływie czasu, na który zostały wybrane (art. 11).

Prezydent Rzeczypospolitej może rozwiązać Sejm i Senat przed upływem czasu, na który zostały wybrane, na wniosek Rady Ministrów umotywowanem orędziem, jednakże tylko raz jeden z tego samego powodu.

Wybory odbędą się w ciągu 90 dni od dnia rozwiązania; termin ich będzie oznaczony bądź w orędziu Prezydenta o rozwiązaniu Sejmu i Senatu, bądź w uchwale Sejmu lub Senatu."