Art. 107. - Zmiana i uchylenie niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii... - Dz.U.2004.96.959 - OpenLEX

Art. 107. - Zmiana i uchylenie niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.96.959

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2004 r.
Art.  107.

W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) w art. 4 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) zamówień udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6, finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej przeznaczonych na modernizację gospodarstw rolnych.".