Art. 10. - Zmiana i uchylenie niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. - Dz.U.2004.96.959 - OpenLEX

Art. 10. - Zmiana i uchylenie niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.96.959

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2004 r.
Art.  10.

W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.9)) w art. 3 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób realizacji zadań Agencji, określonych w ust. 1a, w tym:

1) sposób sporządzania inwentaryzacji potencjału produkcyjnego winorośli,

2) sposób i tryb podziału praw do sadzenia winorośli,

3) prowadzenia ewidencji upraw winorośli,

4) tryb wypłacania środków finansowych za zaniechanie uprawy winorośli oraz za przeprowadzanie destylacji,

5) sposób gromadzenia i opracowywania informacji wymaganych w zakresie sadzenia winorośli

- mając na uwadze realizację zadań wynikających z przepisów Unii Europejskiej w sprawie wspólnej organizacji rynku wina.".