Zmiana granic powiatów leskiego i ustrzyckiego w województwie rzeszowskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.37.315

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1969 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 grudnia 1969 r.
w sprawie zmiany granic powiatów leskiego i ustrzyckiego w województwie rzeszowskim.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
Z powiatu ustrzyckiego w województwie rzeszowskim wyłącza się:
1)
z gromady Łobozew część obszaru wsi Teleśnica Sanna o powierzchni 230 ha i włącza się ją do wsi Horodek gromady Wołkowyja,
2)
z gromady Czarna:
a)
wieś Studenne o powierzchni 649 ha i włącza się ją do gromady Wołkowyja,
b)
część obszaru wsi Chrewt o powierzchni 71 ha i włącza się ją do wsi Horodek gromady Wołkowyja,
c)
część obszaru wsi Tworylne o powierzchni 4 ha i włącza się ją do wsi Rajskie gromady Wołkowyja,
d)
część obszaru wsi Tworylne o powierzchni 39 ha i włącza się ją do wsi Zawój gromady Cisna

w powiecie leskim, w tymże województwie.

Z powiatu leskiego w województwie rzeszowskim wyłącza się:
1)
z gromady Cisna część obszaru wsi Jaworzec o powierzchni 14 ha i włącza się ją do wsi Tworylne,
2)
z gromady Wołkowyja część obszaru wsi Rajskie o powierzchni 413 ha i włącza się ją do wsi Chrewt gromady Czarna w powiecie ustrzyckim, w tymże województwie.
Szczegółowego określenia nowego przebiegu granicy powiatów ustrzyckiego i leskiego dokona Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej zarządzeniem, które podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1970 r.