Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.48.439

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 maja 1934 r.
o zmianie granic powiatów: kałuskiego, stanisławowskiego i tłumackiego w województwie stanisławowskiem.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko-węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacji powiatowych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 400) zarządza się co następuje:
§  1. Z powiatu kałuskiego w województwie stanisławowskiem wyłącza się gminę wiejską Medynia i włącza się ją do powiatu stanisławowskiego w temże województwie.
§  2. Z powiatu tłumackiego w województwie stanisławowskiem wyłącza się gminę wiejską Podpieczary i włącza się ją do powiatu stanisławowskiego w temże województwie.
§  3. Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 1934 r.