Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.47.405

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 maja 1934 r.
o zmianie granic powiatów borszczowskiego i czortkowskiego w województwie tarnopolskiem.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko - węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austrjacko - węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacji powiatowych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 400) zarządza się co następuje:
§  1. Z powiatu borszczowskiego w województwie tarnopolskiem wyłącza się gminy wiejskie: Kapuścińce, Tarnawka i Zwiahel - i włącza się je do powiatu czortkowskiego w temże województwie.
§  2. Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 1934 r.