Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.37.316

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1969 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 grudnia 1969 r.
w sprawie zmiany granic osiedli Izbica Kujawska i Sompolno w powiecie kolskim, województwie poznańskim oraz Jedlnia-Letnisko w powiecie radomskim, województwie kieleckim.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 września 1954 r. o osiedlach i radach narodowych osiedli (Dz. U. Nr 43, poz. 192) zarządza się, co następuje:
§  1. W powiecie kolskim, województwie poznańskim wyłącza się:
1) z osiedla Izbica Kujawska tereny o powierzchni 536 ha i włącza się je do gromady Izbica Kujawska;
2) z osiedla Sompolno tereny o powierzchni 196 ha i włącza się je do gromady Lubstów

w tymże powiecie i województwie.

§  2. Z osiedla Jedlnia-Letnisko w powiecie radomskim, województwie kieleckim wyłącza się:
1) część obszaru miejscowości Siczki o powierzchni 154,99 ha,
2) tereny stanowiące południową część ulicy Słupickiej o powierzchni 100,1722 ha,
3) obszar lasów państwowych obejmujący oddziały nr 157-162 o powierzchni 104,86 ha

i włącza się je do gromady Groszowice w tymże powiecie i województwie.

§  3. Szczegółowego określenia przebiegu granic osiedli wymienionych w § 1 i 2 dokonają Prezydia Wojewódzkich Rad Narodowych w Kielcach i Poznaniu w drodze zarządzeń. Zarządzenia wymagają ogłoszenia w dziennikach urzędowych wojewódzkich rad narodowych.
§  4. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1970 r.