Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.43.309

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
w przedmiocie zmiany granic okręgowych dyrekcji więziennych.

Na zasadzie art. 7 dekretu w przedmiocie organizacji okręgowych dyrekcji więziennych zarządzam następującą zmianę w podziale na okręgi dyrekcji więziennych:
dyrekcja warszawska wykonywać będzie nadzór nad więzieniami i aresztami w okręgach sądowych: Warszawskim, Płockim, Włocławskim, Łowickim i Mławskim, oraz. zakładem wychowawczo - poprawczym w Spalę;

dyrekcja siedlecka - nad więzieniami i aresztami w obrębie sądów okręgowych w Siedlcach, Łomży, Suwałkach i Białej Podlaskiej oraz wszystkiemi więzieniami i aresztami, które przejdą pod zarząd polski w obrębie wskazanych sądów okręgowych;

dyrekcja łódzka - nad więzieniami i aresztami, znajdującemi się w obrębie sądów okręgowych w Łodzi, Piotrkowie, Kaliszu, Częstochowie i Sosnowcu, z wyjątkiem zakładu wychowawczo - poprawczego w Spalę;

dyrekcja kielecka - nad więzieniami i aresztami, znajdującemi się w obrębie sądów okręgowych w Kielcach i Radomiu;

dyrekcja lubelska - nad więzieniami i aresztami, znajdującemi. się w obrębie sądów okręgowych w Lublinie i Zamościu.

dyrekcja siedlecka ma tymczasowo siedzibę w Warszawie.

Warszawa, dnia 23 maja 1919 r.