Zmiana granic okręgów grodzkich w Cieszynie i Jabłonkowie w okręgu Sądu Okręgowego w Cieszynie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.69.463

Akt utracił moc
Wersja od: 5 sierpnia 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 lipca 1939 r.
o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Cieszynie i Jabłonkowie w okręgu Sądu Okręgowego w Cieszynie.

Na podstawie art. 2 § 3 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 102, poz. 863 i Dz. U. R. P. z 1937 r. Nr 30, poz. 220) zarządza się, co następuje:
Z okręgu Sądu Grodzkiego w Cieszynie wyłącza się gminy wiejskie Istebna, Jaworzynka, Koniaków i Morawka i włącza się je do okręgu Sądu Grodzkiego w Jabłonkowie.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.