Zmiana granic niektórych miast w województwie rzeszowskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.71.348

Akt utracił moc
Wersja od: 3 grudnia 1958 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 listopada 1958 r.
w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie rzeszowskim.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
1.
Z gromady Wierzawice w powiecie leżajskim, województwie rzeszowskim wyłącza się obszar przysiółka Lipy o powierzchni 82,19 ha i włącza się go do miasta Leżajska w tymże powiecie i województwie.
2.
Nowa granica miasta Leżajska i gromady Wierzawice biegnie od północnego krańca parceli nr kat. 8895 (droga polna) w kierunku południowym lewym brzegiem tej drogi do punktu zetknięcia się z parcelą nr kat. 8302, tu granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie północną krawędzią tej parceli do zetknięcia się z parcelą nr kat. 8300, następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią łamaną granicą parcel nr kat. 8300 i 8302 do zetknięcia się z parcelą nr kat. 8301, a następnie południową krawędzią parceli nr kat. 8301 dobiega do północnego krańca parceli nr kat. 8303 (droga polna). Stąd granica biegnie w kierunku południowym, lewym brzegiem drogi nr kat. 8303 aż do zetknięcia się z drogą powiatową Leżajsk-Rzuchów (parcela nr kat. 8861/1) przecina ją i biegnie dalej w kierunku południowym granicą między parcelami nr kat. 7779/1 i 7779/2, którą dobiega do drogi gospodarczej nr kat. 8892; tu granica załamuje się na południowy-wschód i biegnie krawędzią tej drogi do zetknięcia się z parcelą nr kat. 8897/3, następnie przecina tor kolejowy w kierunku południowo-zachodnim do drogi nr kat. 8897/4 i biegnie w kierunku zachodnim lewym brzegiem toru kolejowego aż do zetknięcia się z południową granicą rowu nr kat. 7777/2; od tego punktu granica biegnie południową krawędzią tego rowu do zetknięcia się z granicą parceli nr kat. 7761, tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, północnym i wschodnim i biegnie granicą tej parceli do południowo-wschodniego narożnika parceli nr kat. 7742/1; od tego punktu granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie granicami parcel nr nr kat. 7742/1 i 7741/3 do zetknięcia się z granicą parceli nr kat. 8861/2 (droga). Stąd granica skręca na południowy zachód i biegnie krawędzią tej drogi do zetknięcia się z granicą parceli nr kat. 8858/4, a następnie jej granicą w kierunku północno-zachodnim dobiega do granicy miasta Leżajska.
W powiecie łańcuckim, województwie rzeszowskim wyłącza się:
1)
z gromady Czarna część wsi Wola Mała o powierzchni 7,8 ha i włącza się ją do miasta Łańcuta; nowa granica miasta Łańcuta i gromady Czarna biegnie osią koryta rzeki Wisłok;
2)
z gromady Krzemienica część obszaru wsi Krzemienica o powierzchni 6,47 ha, obejmującą parcele nr nr kat.: 296, 370/3, 370/13, 370/12, 370/4, 386/13, 2224/4, 386/14, 386/15, 386/1, 387/1, 387/28, 387/29, 387/30, 370/8 (część) i włącza się ją do miasta Łańcuta.
Z gromady Pawłosiów w powiecie jarosławskim, województwie rzeszowskim wyłącza się przysiółek Krzyżowe Drogi o powierzchni 48,02 ha obejmujący parcele nr nr kat.: 65/1-65/23, 66/1, 66/2, 67/1, 67/2, 67/4-67/12, 68/1, 68/2, 338-340, 366, 442, 984-986 i włącza się go do miasta Jarosławia w tymże powiecie i województwie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1959 r.