Zmiana granic niektórych miast w województwie bydgoskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.66.398

Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 1959 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 grudnia 1959 r.
w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie bydgoskim.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
1.
Do miasta Ciechocinka w powiecie aleksandrowskim, województwie bydgoskim włącza się:
1)
z gromady Nowy Ciechocinek w tymże powiecie:
a)
część wsi Wołuszewo o powierzchni około 100 ha,
b)
część wsi Słońsk Dolny o powierzchni około 14 ha,
c)
część wsi Słońsk Górny o obszarze około 57 ha;
2)
z gromady Raciążek w tymże powiecie wieś Mała Wola.
2.
Nowa granica miasta Ciechocinka oraz gromad Nowy Ciechocinek i Raciążek biegnie od przecięcia się dotychczasowej granicy z szosą Nieszawa-Ciechocinek w kierunku południowo-wschodnim granicą Małej Woli z Dużą Wolą do działki oznaczonej nr 46; w tym miejscu granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim granicami działek oznaczonych nr nr 37 i 46 i dochodzi do działki oznaczonej nr 38, następnie załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do Nowej Drogi, prowadzącej z Raciążka do Ciechocinka, a następnie tą drogą do ulicy Nieszawskiej i dalej dotychczasową granicą miasta; od punktu zetknięcia się granicy z traktem prowadzącym do rzeki Wisły granica biegnie traktem przy działce nr 191, a następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie drogą do działki nr 189, tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i dobiega do rowu, a następnie skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie rowem do przecięcia się z przedłużeniem ulicy Mickiewicza; w tym miejscu granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i dobiega do rowu, a następnie załamuje się i dobiega do ulicy Traugutta, włączając do miasta Ciechocinka działkę oznaczoną nr 98 o powierzchni 13,63 ha położoną przed wałem biegnącym w kierunku tężni. Od strony północno-zachodniej granica biegnie przedłużeniem ulicy Wołuszewskiej, prowadzącej w kierunku Otłoczyna do miejsca przecięcia się z drogą prowadzącą w kierunku północno-wschodnim i tą drogą do granicy wsi Słońska Dolnego z Wołuszynem; od tego punktu granica skręca na południowy-wschód i biegnie rowem stanowiącym granice wsi Słońska Dolnego ze wsią Wołuszewo do granicy miasta Ciechocinka.
Do miasta Kowal w powiecie włocławskim, województwie bydgoskim włącza się z gromady Kowal, w tymże powiecie obszar gruntów o łącznej powierzchni 21,36 ha, położony przy południowo-wschodniej granicy miasta Kowal, a mianowicie:
a)
grunty stanowiące własność skarbu Państwa o nazwie Grodztwo Kowal-Folwark, o powierzchni 17,44 ha;
b)
część gruntów o nazwie Probostwo, o powierzchni 3,92 ha.
Do miasta Lubraniec w powiecie włocławskim, województwie bydgoskim włącza się z gromady Lubraniec w tymże powiecie obszar gruntów o powierzchni 44,50 ha położony przy wschodniej granicy miasta Lubraniec, a mianowicie:
a)
ulicę Nowomiejską (dawniej Cmentarna) z przyległymi działkami oznaczonymi nr nr 39, 41, 42, 43, 44, 45 i 46;
b)
teren zabudowań pofolwarcznych wraz z podwórzem i ogrodami Alei Lipowej, położony między ulicą Brzeską i Kościuszki, oraz teren zajmowany przez szkołę ogólnokształcącą stopnia licealnego, zakład mleczarski, betoniarnię i Państwową Lecznicę Zwierząt.
Z gromady Luchowo w powiecie wyrzyskim, województwie bydgoskim wyłącza się:
1)
z obrębu Luchowo:
a)
karta mapy 1 parcele nr nr kat.: 1-3, 4, 9-10, 42, 83/11-85/11, 87/40, 88/41 i 108/88;
b)
karta mapy 2 parcele nr nr kat.: 1-19, 37, 40, 41 i 47 (część);
2)
z obrębu Rataje:
a)
karta mapy 1 parcele nr nr kat.: 22, 23, 25, 31, 44, 45/40, 47/35, 48/32, 51/37-53/37, 55/38-58/38, 59/39, 60/38-67/38;
b)
karta mapy 2 parcele nr nr kat.: 87/28-89/28, 117/34-134/34, 136/31-141/31, 142/50, 143/34, 145/52, 147/29-153/29, 154/53, 157/53-161/53, 201/22-215/22, 222/48, 224/45

i włącza się je do miasta Łobżenicy w tymże powiecie i województwie.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1959 r.