Zmiana granic miasta Sandomierza w powiecie sandomierskim, województwie kieleckim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.85.577

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1961 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 31 października 1938 r.
o zmianie granic miasta Sandomierza w powiecie sandomierskim, województwie kieleckim. *

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad miejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. Nr 19, poz. 92) w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany właściwości niektórych władz w zakresie podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr 109, poz. 895) zarządzam co następuje:
Do miasta Sandomierza w powiecie sandomierskim, województwie kieleckim, włącza się tereny gromad: Nadbrzezie, Zarzekowice oraz część gromady Trześń gminy wiejskiej Trześń powiatu tarnobrzeskiego, województwa lwowskiego - przyłączone do powiatu sandomierskiego, województwa kieleckiego, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 października 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 85, poz. 573).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 31 grudnia 1961 r. do miasta Sandomierza w powiecie sandomierskim, województwie kieleckim, włącza się:

1) z gromady Dwikozy w tymże powiecie tereny kolonii pod nazwą Kasa miasta Sandomierza,

2) z gromady Wysiadłów w tymże powiecie część gruntów wsi Chwałki, której granica biegnie szosą Sandomierz-Opatów w kierunku zachodnim do drogi prowadzącej do Prochowni, następnie drogą obok Prochowni do drogi Chwałki-Radoszki, tą drogą do szosy Sandomierz-Ożarów i dalej w kierunku południowym do drogi Chwałki-Mokoszyn,

3) z gromady Gierlachów w tymże powiecie grunty Państwowego Funduszu Ziemi pod nazwą Kruków,

zgodnie z § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miast Iłży w powiecie iłżeckim, Kozienic w powiecie kozienickim i Sandomierza w powiecie sandomierskim, województwie kieleckim (Dz.U.61.50.272).