Zmiana granic miasta Pińska w powiecie pińskim, województwie poleskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.23.149

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 20 marca 1939 r.
o zmianie granic miasta Pińska w powiecie pińskim, województwie poleskim.

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. Nr 19, poz. 92) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany właściwości niektórych władz w zakresie podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr 109, poz. 895) zarządzam co następuje:
Z gminy wiejskiej Chojno w powiecie pińskim, województwie poleskim, wyłącza się grunta, stanowiące własność b. organizacji stanowej mieszczańskiej miasta Pińska (obecnie własność sporna) o obszarze około 918 ha 1412 m2, położone na prawym brzegu rzeki Piny, i włącza się je do miasta Pińska w tymże powiecie i województwie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1939 r.