Zmiana granic miasta Ostrowca w powiecie opatowskim. - Dz.U.1923.44.297 - OpenLEX

Zmiana granic miasta Ostrowca w powiecie opatowskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.44.297

Akt utracił moc
Wersja od: 24 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 kwietnia 1923 r.
o zmianie granic miasta Ostrowca w powiecie opatowskim.

Na zasadzie art. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. №19, poz. 92) zarządza się co następuje:
Za granicę miasta Ostrowca ma być uważana na północy linja obecnej granicy miejskiej, aż do drogi wiodącej z Ostrowca do Iłży. Od punktu stycznego obecnej granicy miejskiej z wymienioną drogą, nowa granica miejska biegnie w kierunku zachodnim przez las do przecięcia się z drogą, wiodącą z lasu do Piasków; po przecięciu tej drogi - dalej na zachód granicą Piasków a lasem, następnie zaś drogą do Sadłowizny dochodzi do lasu poduchownego.

Zachodnia granica miasta, rozpoczynając się przy punkcie zetknięcia się drogi do Sadłowizny z drogą do Wymysłowa biegnie na południe wzdłuż wschodniej granicy lasu poduchownego i dochodzi w ten sposób do skraju łąk, należących do folwarku Piaski. Stąd granica miejska biegnie na zachód i na południe zachodnią granicą wymienionych łąk, dochodząc w ten sposób do rzeki Kamiennej; następnie wzdłuż tej rzeki, aż do kanału, przeprowadzającego wodę do zakładów ostrowieckich; dalej kanałem w kierunku wschodnim, aż do drogi wiodącej z Częstocic do Kuźni; od wymienionej drogi - dalej na wschód północną granicą terytorjum cukrowni Częstocice do północnego skraju gruntów "Błonie"; następnie granica miejska zwraca na południe i w tym kierunku biegnie zachodnią granicą "Błonia" do punktu przecięcia się drogi gruntowej z odnogą linji kolejowej. Od tego punktu granica miejska dalej na wschód biegnie granicą gruntów "Błonia", aż do drogi wiodącej z Ostrowca do Częstocic. Następnie - wzdłuż wschodniej strony tej drogi, aż do południowo-zachodniego krańca gruntów pofolwarcznych Czestocice i Ostrówek (Zamłynie). Dalej granica miejska biegnie granicą gruntów po wsi Ostrówek oraz wschodnią stroną odcinka szosy opatowskiej do Kopca. Od: Kopca, granica zwraca się na wschód i biegnie zarówno we wschodnim, jak i północnym kierunku granicą gruntów po wsi Ostrówek, a następnie wschodnią granicą "Ludwikowa", cegielni "Łąki", Rzuchowa i gruntów po wsi Ostrówek. Doszedłszy w ten sposób do rzeki Kamiennej, granica miasta przokracza ją i dochodzi do obecnej granicy miejskiej, którą się utrzymuje bez zmiany, aż do punktu wyjścia.

Obszary, znajdujące się w opisanych W § 1 granicach, a należące dotychczas do gm. Częstocice względnie Bodzechów wyłącza się z tych gmin.
Granicę opisaną w § 1 ustali na miejscu komisja, zwołana pod przewodnictwem przedstawiciela właściwej władzy administracyjnej I instancji, w skład której w charakterze członków wejdą po jednym - przedstawiciele miasta i zainteresowanych gmin wiejskich.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1923 r.