Zmiana granic miasta Głębokiego w powiecie dziśnieńskim, województwie wileńskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.89.691

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 listopada 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 27 października 1933 r.
o zmianie granic miasta Głębokiego w powiecie dziśnieńskim, województwie wileńskiem.

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 92), w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany właściwości niektórych władz w zakresie podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 109, poz. 895), zarządzam co następuje:
Z gminy wiejskiej Głębokie w powiecie dziśnieńskim, województwie wileńskiem wyłącza się: grunta mieszkańców miasta Głębokiego, kolonję Gliniszcze oraz majątek Głębokie z wyjątkiem działek nabytych z tego majątku przez mieszkańców okolicznych wsi - i włącza się je do miasta Głębokiego w tymże powiecie i województwie. Granica tak rozszerzonego miasta Głębokiego biegnie: od strony południowej przy trakcie Głębokie-Dokszyce w kierunku zachodnim po granicy gruntów wsi Niedźwiadki a następnie granicą gruntów wsi Ziewalicze i wsi Szuniowce; od strony północnej po granicy gruntów wsi Izawitki, folw. Borek, przecina jezioro Wielkie (Berezweckie) do kapliczki znajdującej się przy drodze z Głębokiego do Berezwecza, a następnie po granicy gruntów wsi Michajłówka do granicy gruntów wsi Obręb (Berezwecki); od granicy wschodniej po granicy gruntów wsi Obręb (Berezwecki), wsi Stanule oraz gruntów państwowych znajdujących się pod zarządem Nadleśnictwa Dziśnieńskiego do drogi z Głębokiego do Holubicz; na południu od drogi do Holubicz po granicy gruntów wsi Rusaki do rzeczki oraz rzeką stanowiącą granicę gruntów folw. Rusaki do jeziora Krzywego, skąd brzegiem jeziora i rzeką po granicy gruntów wsi Czeczele do granicy gruntów wsi Strockie, Następnie po granicy gruntów wsi Strockie i wsi Choroszki do granicy gruntów wsi Niedźwiadki.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.