Zmiana granic miasta Drezdenko w powiecie strzeleckim, województwie zielonogórskim. - Dz.U.1966.44.264 - OpenLEX

Zmiana granic miasta Drezdenko w powiecie strzeleckim, województwie zielonogórskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.44.264

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 17 października 1966 r.
w sprawie zmiany granic miasta Drezdenko w powiecie strzeleckim, województwie zielonogórskim. *

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 46) zarządza się, co następuje:
1.
Do miasta Drezdenko w powiecie strzeleckim, województwie zielonogórskim włącza się z gromady Nowe Drezdenko wieś Nowe Drezdenko bez gruntów Państwowego Funduszu Ziemi o powierzchni 14,60 ha oraz gospodarstwa rolnego o powierzchni 12,57 ha, położonych na południowy wschód od torów kolejowych linii Stare Bielice-Trzebicz.
2.
Z miasta Drezdenko wyłącza się:
a)
obszar użytków rolnych o powierzchni 77,91 ha i włącza się go do wsi Niegosław, gromady Niegosław w tymże powiecie i województwie; nowa granica gromady Niegosław i miasta Drezdenko biegnie wschodnim brzegiem drogi Drezdenko-Międzychód do jej przecięcia się z kanałem Czartowo-Osów i północnym brzegiem tego kanału do zetknięcia się z dotychczasową granicą gromady Niegosław;
b)
obszar użytków rolnych o powierzchni 154,79 ha i włącza się go do wsi Osów, gromady Trzebicz oraz obszar użytków rolnych o powierzchni 338,64 ha i włącza się do wsi Trzebicz gromady Trzebicz, w tymże powiecie i województwie; nowa granica miasta Drezdenko na odcinku wsi Osów biegnie zachodnim brzegiem drogi Drezdenko-Międzychód do przecięcia się z kanałem Czartowo-Osów oraz północnym brzegiem tego kanału do przecięcia się z torem kolejowym linii Stare Bielice-Trzebicz, a na odcinku wsi Trzebicz biegnie od styku rowu z rzeką Noteć naprzeciwko drogi prowadzącej z Patrzyc do Ostrowiec w kierunku południowym linią rozgraniczającą grunty Państwowego Gospodarstwa Rolnego Dobiegniew od działek wsi Rąpin, następnie linią łamaną w kierunku południowym do zachodniego skraju lasu Nadleśnictwa Drezdenko granicami działek wsi Rąpin i zachodnim skrajem lasu Nadleśnictwa Drezdenko, przecina drogę z Milicza do Drezdenka, aż do najdalej na południe wysuniętego punktu lasu Nadleśnictwa Drezdenko, położonego na dotychczasowej południowej granicy miasta.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1967 r.
* Z dniem 1 stycznia 1972 r. z miasta Drezdenko w województwie zielonogórskim, w powiecie strzeleckim, wyłącza się tereny o powierzchni 992 ha i włącza się:

a) 362 ha do gromady Drezdenko,

b) 277 ha do gromady Niegosław,

c) 353 ha do gromady Trzebicz,

zgodnie z § 1 ust. 8 pkt 2 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie zielonogórskim (Dz.U.71.15.154).