Zmiana granic miasta Częstochowy w powiecie częstochowskim, województwie kieleckiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.59.474

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 sierpnia 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 sierpnia 1930 r.
o zmianie granic miasta Częstochowy w powiecie częstochowskim, województwie kieleckiem.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 92) zarządza się co następuje:
Wyłącza się miejscowości:
a)
z gminy wiejskiej Grabówka w powiecie częstochowskim, województwie kieleckiem - rozparcelowany folwark "Kamień" w całości według planu, sporządzonego przez Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach w r. 1928;
b)
z gminy wiejskiej Huta-Stara w tymże powiecie i województwie: osadę Błeszno II, wydzieloną z majątku Błeszno A. T. według planu hipotecznego z r. 1902; osadę młynarską "Dąbie" według planu hipotecznego z r. 1921; grunta ukazowe wsi Błeszno w całości: część północna numery tabelowe 12 i 13, część wschodnia numer tabelowy 12, część południowa numery tabelowe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 30, 53, 56, - według planu gruntów ukazowych z r. 1885; grunta wsi Błeszno zaserwitutowane, wydzielone z majątku Błeszno A. T., w tem część wschodnia numery tabelowe 2, 3, 8, 19, 31, 56, część zachodnia numery tabelowe 2, 3, 9, 10, 19, 52, 56 według planu serwitutowego z r. 1896; grunta rozparcelowane z majątku Błeszno A, T. obszaru 15,10 ha; grunta o powierzchni 26 ha pod nazwą "Folwark Błeszno - Brzeziny", wydzielone z majątku Błeszno A. T.; część gruntów ukazowych wsi Błeszno należących z tytułu zamiany do majątku Błeszno A. T. obszaru 11,9 ha; las z majątku "Wrzosowa" w całości, -

i włącza się wszystkie powyżej wymienione miejscowości i osady do miasta Częstochowy w powiecie częstochowskim, województwie kieleckiem.

Granica tak rozszerzonego miasta Częstochowy biegnie: na zachodzie i północy dotychczasową granicą miasta, na północnym - wschodzie, poczynając od punktu przecięcia się dotychczasowej granicy miasta t szosą idącą w kierunku Mostowa, granica biegnie na północ, przecina tor kolejowy Warszawa - Kraków, a następnie granicą gruntów folwarku Wyczerpy aż do punktu najdalej wysuniętego na północ dawnej granicy miejskiej. Na południu, poczynając od punktu przecięcia się dotychczasowej granicy miasta z drogą Częstochowa - Brzeziny, granica biegnie wzdłuż wspomnianej drogi na południe, a następnie skręca na wschód, biegnąc granicą gruntów "Wrzosowiak" aż do wylotu ul. Źródlanej; tutaj skręca granica znów na południe i biegnie dawną granicą gruntów "Ostatni Grosz", oraz granicą gruntów włościan wsi Błeszno aż do cmentarza Rakowskiego. Od punktu przecięcia się drogi polnej przy cmentarzu Rakowskim z szosą rakowską, granica biegnie na południowy wschód drogą polną, skręca gwałtownie na północ, dochodzi do granicy gruntów drobnych posiadaczy i skręca pod kątem prostym, biegnąc granicą gruntów wspomnianych wprost do toru kolejowego Częstochowa - Kraków. Dalej na wschód granica biegnie starą granicą miasta i łąk włościan wsi Błeszno aż do przecięcia się z łukowatą odnogą rzeki Warty, następnie tą łukowatą odnogą rzeki Warty na północ, przecinając w kierunku tym rzekę Wartę, łączy się z dawną granicą miasta. Na wschodzie granica biegnie bez zmian dotychczasową granicą miasta.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.