Zmiana granic miasta Bochni w powiecie bocheńskim, województwie krakowskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.71.349

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 grudnia 1958 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 listopada 1958 r.
w sprawie zmiany granic miasta Bochni w powiecie bocheńskim, województwie krakowskim.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
1.
Z gromady Bochnia w powiecie bocheńskim, województwie krakowskim wyłącza się część obszaru wsi Gorzków o powierzchni 48,8968 ha i część obszaru wsi Krzyżanowice o powierzchni 8,4501 ha i włącza się je do miasta Bochni w tymże powiecie i województwie.
2.
Nowa granica miasta i gromady Bochnia w powiecie bocheńskim, województwie krakowskim biegnie:
1)
na odcinku wsi Gorzków: od północno-zachodniego narożnika parceli nr kat. 576/2 położonego na granicy miasta w kierunku wschodnim północnymi granicami parcel nr nr kat.: 576/2, 295/2, 295/3, a od jej północno-wschodniego narożnika skręca na południe i biegnie wschodnimi granicami parcel nr nr kat.: 295/3, 295/20, 571/2, 322/2, 322/1; stąd granica skręca na północny-zachód i południowy-zachód i biegnie południowymi granicami parcel nr nr kat. 322/1 i 322/2, południową i wschodnią granicą parceli nr kat. 323/2, a następnie południowo-wschodnimi granicami parcel nr nr kat.: 323/1, 349/1, 349/2, 54/1, 348/2, 347, 346/2, 346/1, północną i wschodnią granicą parceli nr kat. 352/1 oraz wschodnią granicą parceli nr kat. 500/3 do jej południowo-wschodniego narożnika; od tego narożnika granica skręca na wschód i biegnie północnymi granicami parcel nr nr kat.: 499/1, 499/2, 497, 495/2, 495/1, 480 do jej północno-wschodniego narożnika, stąd skręca na południe i południowy-zachód biegnąc wschodnimi granicami parcel nr nr kat.: 480, 482, 483, 484, 485, 582/2, północną i wschodnią granicą parceli nr kat. 507 i dalej wschodnimi granicami parcel nr nr kat.: 532, 530, 531, 520, 519/5, południowymi granicami parcel nr nr kat.: 519/5 i 519/7, południowo-wschodnimi granicami parcel nr nr kat.: 539, 540, 541, 542, 543, 545, 581, 547 i wschodnimi granicami parcel nr nr kat. 550 i 551, jej południową granicą, a odcinkiem zachodniej granicy tej parceli dobiega do granicy miasta;
2)
na odcinku wsi Krzyżanowice: od środka potoku oznaczonego nr kat 745/2 stanowiącego dotychczasową granicę miasta Bochni i wsi Krzyżanowice w kierunku południowo-wschodnim linią stanowiącą przedłużenie na zachód północnej granicy parceli nr kat. 581, północnymi granicami parcel nr nr kat.: 581, 714/1, 637 do jej północno-wschodniego narożnika, skąd skręca na południe i biegnie zachodnią granicą parceli nr kat. 715 (droga) i jej linią przedłużenia na południe dobiega do granicy miasta Bochni.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1959 r.