Zmiana granic miast Uniejów w powiecie poddębickim i Skierniewice w powiecie skierniewickim, województwie łódzkim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.66.403

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1970 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 grudnia 1959 r.
w sprawie zmiany granic miast Uniejów w powiecie poddębickim i Skierniewice w powiecie skierniewickim, województwie łódzkim. *

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
1.
Z miasta Uniejowa w powiecie poddębickim, województwie łódzkim wyłącza się enklawę o nazwie ulica Niwa o powierzchni 24 ha i włącza się ją do gromady Kościelnica w tymże powiecie i województwie.
2.
Z gromady Kościelnica w powiecie poddębickim, województwie łódzkim wyłącza się kolonię Aleksandrówek i włącza się ją do miasta Uniejowa w tymże powiecie i województwie.
1.
Do miasta Skierniewice w powiecie skierniewickim, województwie łódzkim włącza się:
1)
z gromady Miedniewice w tymże powiecie część gruntów byłego majątku Skierniewice o powierzchni 171,33 ha, część gruntów zaserwitutowych wsi Skierniewka Prawa o powierzchni 23,66 ha oraz grunty przyległe do ulicy Mszczonowskiej o powierzchni 12,43 ha;
2)
z gromady Mokra Prawa w tymże powiecie część gruntów zaserwitutowych wsi Skierniewka Prawa o powierzchni 68,96 ha.
2.
Nowa granica miasta Skierniewice na odcinku gromad Miedniewice i Mokra Prawa biegnie od punktu poligonowego nr 587 wzdłuż granicy łąk wsi Starbacicha w kierunku północnym do kopca granicznego lasów państwowych Leśnictwa Mokra, od tego punktu granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy lasów państwowych do zetknięcia się granicy lasów państwowych z gruntami wsi Topola Wielka, a stąd miedzą w kierunku południowym wzdłuż granicy gruntów wsi Topola-Grabina do punktu poligonowego nr 596, skąd przez punkty poligonowe nr nr 34, 595, 594 biegnie do ul. Marii Curie-Skłodowskiej i przez punkt poligonowy nr 588 do punktu nr 587. Od punktu poligonowego nr 689 położonego u styku granic gruntów m. Skierniewice, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i wsi Miedniewice granica biegnie w kierunku południowym zachodnim brzegiem drogi przez punkty poligonowe nr nr 690, 691, 47, 659, 660 do 46 punkt F przy ul. Szpitalnej i dalej w kierunku wschodnim brzegiem przedłużenia ul. Szpitalnej przez punkt poligonowy nr 661 do punktu nr 658 i dalej na północ przez punkty poligonowe nr nr 657, 656, 655 do punktu poligonowego nr 654 przy ul. Sobieskiego; stąd granica biegnie skrajem rowu melioracyjnego w kierunku północno-zachodnim przez punkt poligonowy nr 625 do gruntów stacji Skierniewice i dalej wzdłuż południowej granicy gruntów stacji kolejowej Skierniewice w kierunku wschodnim do kopca granicznego gruntów wsi Topola-Grabina i wzdłuż granicy tych gruntów do szosy Skierniewice-Ruda i dalej na południe zachodnim brzegiem drogi gospodarczej i gruntów wsi Miedniewice do punktu poligonowego nr 689 miasta Skierniewice. Od szosy Skierniewice-Zawada i punktu poligonowego nr 724 granica biegnie w kierunku północnym przez punkty poligonowe nr nr 725, 726, 693, 692 do punktu triangulacyjnego nr 48 przy ul. Miedniewickiej i dalej w kierunku wschodnim wzdłuż ul. Miedniewickiej na długości 93 m, skąd skręca w kierunku południowym i biegnie miedzą na długości 927 m do ul. Mszczonowskiej i dalej w kierunku zachodnim wzdłuż północnego brzegu szosy Skierniewice-Zawady do punktu poligonowego nr 724.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1959 r.
* Z dniem 1 stycznia 1970 r. wyłącza się z miasta Uniejów w powiecie poddębickim miejscowość Budy Uniejowskie wraz z drogą państwową biegnącą z Ozorkowa do Turka o łącznej powierzchni 537,78 ha i włącza się je do gromady Kościelnica w tymże powiecie, zgodnie z § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie łódzkim (Dz.U.69.37.319).