Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.60.342

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1960 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 grudnia 1960 r.
w sprawie zmiany granic miast Sosnowca i Będzina w województwie katowickim.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Z miasta Sosnowca w województwie katowickim wyłącza się tereny o powierzchni 11 ha i włącza się je do miasta Będzina w tymże województwie.
2. Nowa granica miast Sosnowca i Będzina biegnie od punktu zetknięcia się granic tych miast przy ulicy Mielczarskiego do zetknięcia się z południowo-zachodnim narożnikiem ogrodzenia nieruchomości Elektrowni "Będzin", stąd granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie południową granicą tego ogrodzenia i dalej linią przedłużenia tej granicy na północny wschód do zetknięcia się z rzeką Czarna Przemsza; od tego punktu granica biegnie w kierunku północnym do ogrodzenia ogródków działkowych, skąd dalej w kierunku wschodnim biegnie wzdłuż wspomnianego ogrodzenia do zetknięcia się z ulicą Chemiczną, następnie skręca w kierunku północnym i zachodnią granicą ulicy Chemicznej dobiega do granicy miast Sosnowca i Będzina.
§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1960 r.